Avís legal

Aquest portal Web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertanyen a CLOUD WORKSPACE SL. (en endavant, CLOUDWORKS), amb domicili a aquests efectes al Carrer Sardenya 229 amb número de CIF B65071862, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 41146, general, de la Secció 1, inscripció B del Llibre de Societats, foli 214, Full B-380578. Correu electrònic de contacte: hi@wearecloudworks.com.

 

1.- OBJECTE

CLOUDWORKS (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web https://wearecloudworks.com/es, amb què pretenem complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o SSI), així com informar tots els usuaris del lloc web quant a les condicions d’ús del dit lloc web.

A través de la Web, CLOUDWORKS facilita als usuaris l’accés i l’ús de diferents serveis i continguts que es posen a disposició a través del web.

Tothom que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol de les disposicions legals que calgués aplicar.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal qualsevol vegada que entrin al lloc web, ja que el dit lloc pot patir modificacions, perquè el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol informació que pugui aparèixer-hi sense cap obligació d’avisar prèviament ni fer saber als usuaris aquesta informació. La publicació en el lloc web del prestador és suficient.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

 

L’accés i/o ús d’aquest portal de CLOUDWORKS atribueix la condició d’usuari, que en accedir-hi i/o utilitzar-lo accepta les Condicions Generals d’Ús que es reflecteixen aquí. Aquestes Condicions s’apliquen independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau siguin de compliment obligatori. 

 

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix cap subscripció o registre previs per part dels Usuaris. Tot i això, CLOUDWORKS condiciona l’ús d’alguns dels serveis (contracte i subscripció a la newsletter) a la compleció prèvia del formulari corresponent. Aquest registre s’efectuarà de la manera indicada expressament a la secció del servei. 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a CLOUDWORKS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, que són els responsables últims de tots els actes que realitzin els menors que tenen a càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors els correspon als dits pares, tutors o representants legals, i és per això que si accedeixen a continguts no apropiats a través d’Internet hauran d’establir als ordinadors dels menors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloqueigs, que permetin limitar els continguts disponibles. Malgrat que els dits mecanismes no siguin infal·libles, són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, que perjudiquin drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. En particular, amb caràcter indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que siguin contraris, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents; indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic; indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones; perjudiquin de qualsevol manera la credibilitat del prestador o de tercers; constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

S’ha revisat i provat el funcionament correcte d’aquesta web. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

CLOUDWORKS no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin generar-se per la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; per l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; per l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o per la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys que puguin sorgir de l’ús il·legal o indegut d‘aquesta pàgina web.

 4.- GALETES

El lloc web de prestador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i visualització correctes del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal i l’única finalitat de fer més eficaç la navegació. Desapareixen quan finalitza la sessió de l’usuari.

 

En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes: https://wearecloudworks.com/es//static/politica-cookies

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de webs de tercers. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, CLOUDWORKS no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedir a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs i posar en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que estableix l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços que dirigeixin a la pàgina principal del Lloc Web, exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin un enllaç que dirigeixi al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que CLOUDWORKS recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb CLOUDWORKS ni afirmar que CLOUDWORKS ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de CLOUDWORKS; (iii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) han d’enllaçar amb la mateixa direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com si fos part del seu web o dins d’un dels seus “frames” ni crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. CLOUDWORKS podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que s’elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, i en tal cas s’haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. CLOUDWORKS no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que mostrin enllaços que dirigeixin al Lloc Web.

 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixin, així com la implementació de les mesures de seguretat que s’estableixen al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat: https://wearecloudworks.com/es/privacidad

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador, o en cas necessari el prestador en disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual s’emprin, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als propietaris respectius i ells són els responsables de qualsevol controvèrsia que pogués ocórrer sobre els dits dissenys, logotips, textos i/o gràfics.

El prestador reconeix a favor dels titulars els drets corresponents de propietat industrial i intel·lectual, sense que això impliqui cap menció o aparició en el lloc web de l’existència dels drets, cap responsabilitat del prestador quant a aquests drets ni cap suport, patrocini o recomanació per part del prestador.

Per realitzar qualsevol mena d’observació quant als possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic que s’ha indicat anteriorment.

8.- DURADA I TERMINACIÓ DELS SERVEIS 

Els serveis prestats a través del Lloc Web tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, CLOUDWORKS podrà terminar o suspendre qualsevol dels serveis prestats a través del Lloc Web. Quan sigui possible, CLOUDWORKS anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei en qüestió. 

 9.- FORÇA MAJOR

CLOUDWORKS no serà responsable en cas que existeixi impossibilitat de prestar els serveis disponibles a través d’aquest Lloc Web si la dita impossibilitat ha estat provocada per interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, accions i omissions del Govern i en general qualsevol supòsit de força major o de cas fortuït. 

 

10.- LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o amb les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten totes les parts, essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de tots els conflictes derivats de o relacionats amb l’ús de la pàgina web.